Vilka vi är

Vår historia

Sedan 1987 har Fågelcentralen tagit emot sjuka och skadade vilda fåglar. Det hela startade med ett artbevarande projekt för att rädda den då utrotningshotade pilgrimsfalken. Redan från start blev fågelcentralen en plats för upphittade skadade och sjuka vilda fåglar att komma till och få hjälp. Fåglar som privatpersoner hittat ute i naturen eller i våra stadsmiljöer som var i behov av vård. När pilgrimsfalkprojektet var över så övergick Fågelcentralen helt till att vara en rehabiliteringsverksamhet för våra vilda fåglar.

Verksamheten har växt under åren och idag tar vi emot över 1500 skadade och sjuka fåglar varje år som behöver hjälp tillbaka till friheten.

Fågelcentralen har under åren förtjänstfullt drivits av Göteborgs Ornitologiska förening. Fågelcentralen har under många år hotats av nedläggning och 2018 tog organisationen Animals HOPE över driften.

Fågelcentralen i Göteborg arbetar idag med viltrehabilitering, information till allmänheten, artbevarande arbete och fungerar som en återgångsarbetsplats för fågelintresserade människor med långvarig sjukdomsbakgrund.

Organisationen

Fågelcentralen är en rehabiliteringscentral för vilda fåglar och drivs av organisationen Animals HOPE, en ideell förening vars ambition är att verkar för djurens bästa. Namnet är en förkortning av ”Animals’ Help Organisation and People Education” Animals HOPE huvudsyfte är att hjälpa utsatta djur och djurarter, vilda som tama med direkt hjälp och genom samordning och effektivisering av hjälpinsatser inom befintliga och till Animals HOPE:s kopplade hjälpinstanser. Hjälp till människor – sjuka, friska utbrända, cancersjuka m.fl. – genom att låta dessa själva göra en aktiv hjälpinsats för djur och därigenom komma närmare naturen. Större förståelse hos allmänhet och beslutsfattare för och kunskap om relationen människa/djur genom information och upplevelser på någon av Animal HOPE hjälpcentraler.

Långsiktig och förebyggande hjälp för planetens alla djur och därigenom också för människa och natur.

Animals H.O.P.ES högsta beslutande enhet är styrelsen som sammanträder årligen. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande enhet i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter. Animals H.O.P.E har ett kansli som leds av en generalsekreterare/verksamhetsansvarig vilken verkställer styrelsens beslut.
Styrelsen är ansvarig för att säkerhetsställa att Animals HOPES olika verksamheter följer de riktlinjer som finns från naturvårdsverk och länsstyrelse samt ge en strategisk riktning till organisationen som helhet.

Styrelse:

Ordförande

Fil.Dr Jan Westin

Zoolog och initiativtagare till Universeum i Göteborg


jan@animalshope.com

Suppleant

Bo Runsten

Leg veterinär med specialisering mot fåglar, tropiska smådjur och akvatiska djur.


bo@animalshope.com

Ledamot

Lars Jacobsson

VD för TEXEL Energy Storage


lars@animalshope.com

Suppleant

Fil.Dr Göran Nilsson

Zoolog och herptilexpert


goran@animalshope.com

Ledamot

Ragnhild Jacobsson

VD The Perfect World Foundation


ragnhild@animalshope.com

Suppleant

Fil.Dr Claes Andren

Zoolog


claes@animalshope.com

Vi som arbetar på Animals HOPE / Fågelcentralen

Per Engelbrekt – Verksamhetsansvarig – per@animalshope.com

Sofie Jonasson – Viltrehabiliterare – sofie@animalshope.com

Elizabeth Sjöström – Viltrehabiliterare – elizabeth@animalshope.com

Tina Sannerland – Viltrehabiliterare och djursjukskötare med inriktning exotiska djur på Blå Stjärnan

Sebastian Ek – Viltrehabiliterare

Frida G Bergström – Viltrehabiliterare